Partit Socialdemòcrata

El PS proposa via esmena una millora de la retallada de salaris del sector públic

Crea: 06/15/2020 - 09:26

Salazar: " Aquesta proposta de gravamen per trams és progressiva i protegeix més els salaris més baixos enfront dels més elevats.”

 

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat dues esmenes al Projecte de Llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, per tal que l'afectació sigui el més proporcional i equitativa possible. El text tramitat planteja, d'una banda, que el topall mínim de 4.000€, a partir del qual es començaran a gravar els salaris, esdevingui mínim exempt: és a dir, que l'afectació dels salaris no produeixi resultats per sota de 4.000€.

 

D'acord amb l'esmena presentada, els socialdemòcrates proposen que el tram del salari comprès entre 4.001€ i 5.000€ tingui un percentatge de reducció del 20%; el comprès entre 5.001€ i 6.000€, d'un 30% i els trams superiors a 6.000€ s'afectin en un 40%. La Consellera General del Partit Socialdemòcrata, Judith Salazar, explica que " aquesta proposta de gravamen per trams és progressiva i protegeix més els salaris més baixos enfront dels més elevats."

 

Finalment el que han volgut els socialdemòcrates, a efectes de seguretat jurídica, és definir que vol dir lliure de designació ja que és un concepte que no es troba definit en la normativa vigent. En aquest sentit, consideren càrrecs de lliure designació els llocs de treball que no s'han proveït mitjançant un procés de selecció de pública concurrència -a excepció dels llocs reservats exclusivament a un funcionari o treballador públic en els termes definits en la Llei de la Funció Pública-, els assessors i el personal de relació especial que hi prestin els seus serveis.