Partit Socialdemòcrata

El PS reclama els 
comptes de la BPA

Crea: 02/19/2020 - 16:38

Quim Miró: "El fet de depositar els comptes al registre públic fa que aquests ja no siguin de caràcter reservat”

 

 

Tal com preveu la llei, les informacions, dades i documents relatius a la societat BPA ja no són de caràcter reservat. Així ho han volgut remarcar els socialdemòcrates, que continuen demanant els comptes dels exercicis del 2014 al 2018, recordant que el Ministre Eric Jover va explicar en sessió parlamentària que els comptes de BPA van ser auditats i dipositats al registre de societats el 25 d'octubre de 2019: el fet de depositar els comptes al registre públic fa que aquests ja no siguin de caràcter reservat, aclareixen des del PS.

 

Després de rebre diverses negatives per part de l'AREB amb relació a les demandes d'informació, el Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Quim Miró, ha tornat a denunciar el secretisme i demana novament un exercici de transparència a l'AREB amb la gestió de la BPA.

 

En la seva demanda d'informació, Miró fa referència a la llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries, que en el seu article 47 disposa que: "les dades, els documents i les informacions que estiguin en poder de l'AREB en virtut de les funcions que li encomana aquesta Llei tenen caràcter reservat (...) amb l'excepció de requeriment judicial o altres supòsits previstos en la normativa vigent." Tenint en compte les disposicions que habiliten el Consell General per efectuar la tasca de control de l'acció de Govern, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata demana els comptes de l'entitat BPA dipositats al registre de societats per als exercicis que van del 2014 al 2018, ambdós inclosos.

 

Des del PS recorden que van fer una demanda d’informació el 5 de juliol del 2019  i que el president de l’AREB, Sr. Albert Hinojosa, va contestar el 19 d’agost que "no es pot lliurar la documentació requerida ja que BPA continua essent una entitat de naturalesa privada i que totes les dades, documents i informacions són de caracter reservat”.