Partit Socialdemòcrata

El PS demana pel dret a les vacances de les persones afectades per la reducció de jornada

Crea: 07/10/2020 - 10:33

Salazar recorda que la Constitució del Principat d’Andorra i la Carta Social Europea garanteixen el dret de les persones treballadores a les vacances pagades

 
 

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat aquest migdia una sèrie de preguntes escrites en relació amb el dret de les persones treballadores, afectades per la reducció de la jornada laboral prevista en la Llei 5/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, a les vacances pagades que corresponguin al menys pel temps efectiu de treball, és a dir, per la part no reduïda de la seva jornada.

 

La consellera general, Judith Salazar, demana quina és la interpretació que fa el Govern respecte al dret de meritar vacances pagades pel temps efectivament treballat d’aquells treballadors que es troben en la situació de reducció de la jornada laboral regulada en la Llei 5/2020.  En cas que el Govern entengui que com a mínim el temps efectivament treballat ha de meritar el dret a les vacances pagades, Salazar vol saber com interpreta el Govern que s’han de remunerar aquestes vacances. 

 

Els socialdemòcrates recorden el que exposa la Constitució del Principat d’Andorra al seu article 29: " Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances pagades”. A més a més, fan menció a l’article 2 de la Carta Social Europea (revisada), ratificat pel Principat d’Andorra l’any 2004, on diu que "Per garantir l’exercici efectiu del dret a unes condicions de treball equitatives, les Parts es comprometen  a concedir vacances anuals pagades de quatre setmanes com a mínim. 

 

Tenint en compte aquestes disposicions i que la llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 s'especifica que "Els períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció de la jornada laboral es tenen en compte a l’efecte de computar l’antiguitat en l’empresa, però no computen a l’efecte de generar el dret a les vacances retribuïdes de la persona assalariada”, el grup parlamentari socialdemòcrata vol que el Govern aclareixi quina interpretació fa el Govern respecte el dret de meritar vacances del període efectivament treballat per aquells treballadors que es troben en situació de la reducció de la jornada laboral regulada en la Llei 5/2020.