Partit Socialdemòcrata

COVID19

El PS demana a Govern que expliqui què ha fallat amb els protocols dels centres sociosanitaris

Crea: 10/02/2020 - 18:26

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata va poder evidenciar la primavera passada que tots els centres sociosanitaris d'Andorra tenen protocols. El problema, assenyala la presidenta del PS, Susanna Vela, és que els protocols s'han d'implementar, poder controlar i anar posant al dia a mesura que el panorama, en aquest cas de la malaltia, pot canviar. "No entenem com pot ser que tenint aquests protocols i tenint-ne cura del seu compliment, com és possible que els residents puguin haver contret la malaltia.

 

"Damunt el paper tot s'aguanta molt bé, però els protocols s'han de complir", lamenta Vela, que assenyala que Govern té la funció d'inspector a fer amb aquestes residències i que ha d'inspeccionar d'ofici: "No cal que avisi per anar a comprovar si s'estan complint aquests protocols que tots aquests centres residencials tenen per garantir que les persones no emmalalteixin de la Covid-19 ni residents ni les persones que hi treballen." Des del PS insisteixen que hi ha protocols amb testos setmanals, testos diaris i posen en relleu que "alguna cosa ha fallat i pensem que hem de trobar de qui és la responsabilitat" per evitar al màxim les situacions que es van donar a la primavera.

 

"Entenem perfectament la preocupació dels familiars que tenen residents en aquests centres i demanem a Govern que ens doni una contesta i expliqui què és el que ha succeït en aquestes residències i que és el que cal fer", ha demanat Vela.

__

Imatge: Eduard Comellas/Consell General

El PS demana pel dret a les vacances de les persones afectades per la reducció de jornada

Crea: 07/10/2020 - 10:33

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat aquest migdia una sèrie de preguntes escrites en relació amb el dret de les persones treballadores, afectades per la reducció de la jornada laboral prevista en la Llei 5/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, a les vacances pagades que corresponguin al menys pel temps efectiu de treball, és a dir, per la part no reduïda de la seva jornada.

 

La consellera general, Judith Salazar, demana quina és la interpretació que fa el Govern respecte al dret de meritar vacances pagades pel temps efectivament treballat d’aquells treballadors que es troben en la situació de reducció de la jornada laboral regulada en la Llei 5/2020.  En cas que el Govern entengui que com a mínim el temps efectivament treballat ha de meritar el dret a les vacances pagades, Salazar vol saber com interpreta el Govern que s’han de remunerar aquestes vacances. 

 

Els socialdemòcrates recorden el que exposa la Constitució del Principat d’Andorra al seu article 29: " Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances pagades”. A més a més, fan menció a l’article 2 de la Carta Social Europea (revisada), ratificat pel Principat d’Andorra l’any 2004, on diu que "Per garantir l’exercici efectiu del dret a unes condicions de treball equitatives, les Parts es comprometen  a concedir vacances anuals pagades de quatre setmanes com a mínim. 

 

Tenint en compte aquestes disposicions i que la llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 s'especifica que "Els períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció de la jornada laboral es tenen en compte a l’efecte de computar l’antiguitat en l’empresa, però no computen a l’efecte de generar el dret a les vacances retribuïdes de la persona assalariada”, el grup parlamentari socialdemòcrata vol que el Govern aclareixi quina interpretació fa el Govern respecte el dret de meritar vacances del període efectivament treballat per aquells treballadors que es troben en situació de la reducció de la jornada laboral regulada en la Llei 5/2020.

El PS lamenta que a Andorra no sigui possible obtenir les dades de mortalitat sense haver-les de demanar via Consell General

Crea: 07/09/2020 - 12:19

 

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha rebut la resposta de Govern a la demanda d'informació que va formular al maig per conèixer les dades de les defuncions a Andorra dels mesos de març, abril i maig dels anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, de forma segregada per sexes i per franges d'edat (majors de 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. La presidenta del PS, Susanna Vela, ha lamentat novament que les dades de mortalitat amb caràcter anual no estiguin publicades en la web d'Estadística: "Aquestes dades les vam haver de demanar perquè, a diferència d'altres països, no estan publicades en la web d'Estadística. Als països europeus es troben disponibles dades per setmanes i amb indicació del motiu de la defunció", ha insistit la presidenta del PS, Susanna Vela.

 

Els socialdemòcrates expliquen que en l'àmbit sanitari, a Andorra, comptem amb els informes de Vigilància de les malalties infeccioses de declaració numèrica i nominal elaborats per l'Àrea de Prevenció, promoció i vigilància de la salut (la darrera de setembre del 2019) on s'indica el nombre de casos declarats per una malaltia i l'altra, però no el nombre de morts causades per les diferents afeccions i malalties. "Per aquest darrer motiu, l'anàlisi que es pugui fer comparant les causes de mortalitat en els diferents períodes és incomplet i només ho podrà fer, si no ho està fent ja, l'autoritat sanitària amb les dades que disposen, les darreres publicades són del 2017", ha explicat la consellera general del PS, Susanna Vela.

 

Com ha pogut saber el Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a Andorra, en els mesos de març i abril, hi ha hagut una sobremortalitat del 80,7% respecte a la mitjana del mateix període en els anys anteriors (2015-2019) si ho comparem amb l'estat veí, està per damunt del 67% de Catalunya i entre Castella la Mancha (105%) i Madrid (131%). Han mort 103 persones, 46 persones més que la mitjana en el mateix període dels anys 2015 al 2019; aquesta xifra és coherent amb les 42 defuncions confirmades de Covid-19. En el període estudiat la sobremortalitat per gènere, indica que la de les dones (77,9 %) ha estat per sota de la dels homes (82,6 %). Proporcionalment a la població per franja d'edat, les defuncions s'han concentrat en el grup de persones major de 71 anys. Les dades revelen que l'excés morts registrades durant la crisi no té comparació amb res del que ha passat els darrers 5 anys.

El PS defensa la importància de redefinir les prestacions per evitar l’ofec de la ciutadania

Crea: 06/26/2020 - 13:00

25/06/2020 | Millorar les prestacions i retrotraure els efectes de la llei de mesures urgents a l'inici de la crisi sanitària són les demandes que el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha defensat aquesta tarda a la sessió de control al Consell General. Una prestació suficient i des del primer dia per als autònoms, l'ampliació dels terminis de reducció de les cotitzacions, la regulació de les carències bancàries i una política de subministraments de FEDA i Andorra Telecom més amable són quatre de les propostes del PS que avui els grups parlamentaris de la majoria han tombat al Consell General. El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha assenyalat que, a diferència de la proposta de la majoria, la del PS permet garantir un salari mínim "amb el qual, a Andorra no sobra per res. Per moltes famílies, 100€ marquen una gran diferència i aquest és un tema que no està resolt.

 

Durant la sessió, el conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha mostrat el seu desacord pel que fa a traslladar la gestió dels ajuts a l'estudi al ministeri d'Afers Socials: "Traslladant tots els ajuts a Afers socials s'està creant una entitat d'atenció a la pobresa. Les beques no són ajuts destinats a pal·liar la pobresa, ni a la integració i la cohesió social. Hi entren criteris econòmics, sí, però també personals o acadèmics", ha defensat Sánchez.

 

Finalment, els socialdemòcrates han votat a favor del projecte de llei de mesures per a la racionalització de la despesa pública i la reducció salarial dels alts càrrecs. La Consellera del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, ha assenyalat que "l'impacte no és el que ha d'aportar la solució a aquesta crisi: La solució implica consolidar un Estat fort. Més enllà de la contenció en els salaris, s'hauria d'abordar en profunditat com dimensionar el sector públic sota criteris objectius i de transparència. Anuncia que es votarà a favor de la racionalització.

El PS corregeix la llei de mesures urgents per evitar l’ofec dels autònoms 

Crea: 05/11/2020 - 13:39

El Partit Socialdemòcrata defensa la urgència de corregir la situació dels treballadors per compte propi d'Andorra, perquè és una part molt important del teixit empresarial del país. L'entrada en vigor de la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària ha evidenciat la situació de dificultat econòmica de molts treballadors per compte propi d'Andorra. "La garantia d'un mínim de subsistència per als treballadors per compte que s'han vist abocats a suspendre la seva activitat econòmica, ha arribat més tard que per als treballadors assalariats i, finalment, s'ha demostrat insuficient. És per aquest motiu que s'ha de corregir aquesta situació i evitar l'ofec dels treballadors per compte propi. D'una banda, s'han de millorar les prestacions i, de l'altra, s'han de retrotraure els efectes d'aquesta llei a l'inici de la crisi sanitària", ha explicat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López. Des del PS assenyalen que aquestes restriccions "no són fruit d'un error legislatiu, és la voluntat del legislador", doncs després del treball en comissió els grups que donen suport a Govern van votar en contra de les esmenes dels socialdemòcrates.

 

En aquest sentit, el PS redefineix les prestacions previstes per als treballadors per compte propi d'acord i en coherència amb el percentatge de corresponsabilitat que aporta l'Estat en les prestacions previstes per a les persones assalariades. Tanmateix, proposen corregir l'error tècnic del qual està viciada la disposició de l'article 18 de la llei: Els treballadors per compte propi que cotitzen un percentatge superior al 100%, no tenien dret a percebre cap prestació, incongruència que es soluciona en la present modificació legislativa.

 

Per altra banda, el redactat dels socialdemòcrates suprimeix la incompatibilitat definida en l'article 18.2 de la vigent llei, el qual no té en compte, als efectes de retribució de la prestació, la realitat dels treballadors que simultaniegen la seva activitat assalariada amb una activitat per compte propi que cotitzen al 25%, ja que per poder cotitzar en aquesta banda de cotització, han d'acreditar, almenys, la cotització addicional corresponent al salari mínim interprofessional d'una activitat assalariada. El PS proposa també suprimir la incompatibilitat definida en l'article 21.4 de la llei 5/2020, ja que, al seu entendre, "aboca als treballadors per compte propi afectats a una situació d'ofec que no els assegura ni tan sols el llindar de cohesió social individual una vegada satisfeta l'obligació de cotització del seu salari a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social", ha explicat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. En aquest sentit, la formació demana ampliar el dret dels treballadors per compte propi a reduir o suspendre la seva cotització prop de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social en el cas d'acreditat una davallada significativa de la seva activitat econòmica en relació amb la de l'any anterior.

 

El PS demana preveure un règim de carència de les quotes corresponents als préstecs i altres operacions de finançament dels crèdits relacionats amb l'activitat per compte propi i establir la reducció de les tarifes dels serveis de llum i de telefonia per als treballadors per compte propi tant pel període de suspensió de l'activitat com pel període de retorn a l'activitat, en funció de l'impacte sobre la facturació de la crisi.

 

 

El PS demana a Govern com creu que amb 615 euros mensuals els autònoms poden afrontar les seves despeses

 

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha recordat aquest matí que d'ençà de la declaració d'emergència sanitària i conseqüent suspensió de l'activitat de molts autònoms, aquests no han rebut a hores d'ara cap ajut directe per part del Govern per quant per als mesos de març i d'abril només els ha estat possible suspendre o reduir la cotització a la CASS. "Tot i amb l'activitat suspesa qualsevol petit negoci genera despeses de funcionament mensuals com ara d'assegurances, de manteniments, de despeses de gestió i d'altres provinents de contractes de caràcter anual. La prestació pel mes de maig és equivalent al salari mínim exigeix el pagament de la cotització a la CASS i que per tant aquesta prestació tindria en realitat un import net, deduïda la cotització, d'uns 615 euros", ha detallat Lòpez. En aquest sentit, la formació ha entrat dues preguntes urgents aquest matí, demanant a Govern com creu que els treballadors autònoms han pogut satisfer les seves despeses personals i professionals des del 14 de març i fins a finals d'abril sense cap d'ingrés de la seva activitat professional ni cap ajut directe per part de l'Estat, i per altra banda, si creu el Govern que amb 615 euros mensuals, a partir de mes de maig, es poden pagar les despeses personals i professionals dels treballadors autònoms.

El PS reclama els informes de tots els intermediaris contractats pel Govern d'Andorra per l'adquisició de material sanitari

Crea: 05/10/2020 - 08:52

La Presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, demana en primer lloc els documents i els informes relatius als intermediaris, físics i jurídics, contractats per Govern o bé que han tingut algun tipus de participació en l'adquisició de tot el material mèdic i sanitari (protecció, desinfecció, tests de detecció ràpida, etc.) en el marc de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. En segon lloc, des del PS es vol saber la relació dels intermediaris, físics i jurídics, contractats habitualment per les autoritats sanitàries abans de la crisi de la Covid-19 (fins a finals del mes de febrer del 2020) així com la relació dels nous intermediaris que s'han encarregat d'adquirir tot el material al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (a partir del mes de març del 2020).

 

Les demandes s'han tramitat com a complement d'informació a la demanda que el grup ja va formular la setmana passada, en la qual sol·licitaven els informes de les adjudicacions de material mèdic en relació amb la crisi sanitària de la COVID-19. "Volem conèixer exactament aquests contractes. Entenem que aquesta informació hauria de ser pública i figurar als portals webs de Govern", ha explicat Vela.

 

Aquest exercici és ara més necessari que mai, i sobretot després que organismes com el GRECO (Grup d'Estats Contra la Corrupció del Consell d'Europa), hagin demanat transparència per evitar la corrupció en la gestió de la crisi. El sector sanitari és el més exposat als riscos, ja que existeix una necessitat immediata d'adquirir subministraments. La setmana passada, l'organisme va emetre un document amb directrius dirigides als Estats membres (entre els quals es troba Andorra), amb l'objectiu de prevenir aquestes pràctiques durant la COVID-19. Així mateix, el seu president va demanar als Governs que "estiguin subjectes a supervisió i rendició de comptes".

 

Els socialdemòcrates es mostren sorpresos pel fet d'haver conegut per un mitjà de comunicació espanyol la persona que hauria participat en l'adquisició dels testos de la COVID-19 a Andorra, el senyor Juan Ignacio Martínez Roldán. A l'article, Roldán relata que "va haver d'entregar un milió d'euros en efectiu a un xinès desconegut". Des del PS defensen que la ciutadania no s'ha d'assabentar d'aquesta manera de qui participa com a intermediari en l'adquisició d'aquest material. Per tant, un cop més, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha cregut oportú demanar informació a Govern que ja hauria de ser pública", ha insistit Vela.

Padreny demana la documentació de tots els canvis del pressupost del 2020 aprovats pel Govern després del 14 de març

Crea: 05/07/2020 - 16:51

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha pogut assabentar-se pels mitjans de comunicació de la voluntat de Govern de fer canvis en el pressupost del 2020, aprovat el passat 27 de febrer del 2020. Aquests canvis responen a la situació d'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19. No obstant això, "els membres de la Comissió de finances encara no hem rebut la notificació de possibles canvis al pressupost i/o la voluntat futura d'introduir-ne de nous", ha precisat el conseller general Roger Padreny. Per aquest motiu, “demanem a Govern tota la informació relativa a qualsevol canvi que s'hagi produït en el pressupost recentment aprovat”.

 

Al document, tramitat aquest matí, el conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, sol·licita els document/s o acta/es, on s'exposin tots els canvis del pressupost del 2020, aprovats pel Govern d'Andorra després del 14 de març del 2020, especificant per cada canvi: el concepte, subconcepte, partida i programa.

 

"Aquesta informació ens permetrà conèixer quins projectes prioritza el Govern, per cada ministeri", ha explicat el conseller. "Per exemple, en el cas del Ministeri d'Ordenament Territorial, hem pogut saber que s'han considerat imprescindibles l'actuació a la Portalada o la passarel·la que ha d'unir la plaça del Poble amb el carrer de la Vall, quedant pendents inversions anunciades com ara la dels pisos socials, la transformació digital de l'administració o la creació d'un parc tecnològic per facilitar l'arribada i l'acollida d'empreses vinculades al sector tecnològic, biològic, numèric i d'altres", ha detallat Padreny.

 

 

Pere López lamenta que el Govern continuï rebutjant la seva oferta de col·laboració

Crea: 05/04/2020 - 15:02

Mentre molts Governs del nostre entorn, com l'Espanyol o el Portuguès, fan tot el possible per assolir acords i complicitats de l'oposició i, particularment, dels principals partits, el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha posat en relleu aquest matí que el Cap de Govern, Xavier Espot, "rebutja i ignora permanentment la nostra oferta de mà estesa". Això, afegit a la manca de treball conjunt i consens amb la resta de Grups Parlamentaris, fa que Andorra sigui el parlament que menys s'ha reunit dels països del nostre entorn. El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha remarcat que s'ha volgut anul·lar la representació de la sobirania nacional "i no només no s'ha buscat la cooperació amb els partits de l'oposició sinó que s'ha intentat callar-nos i fins i tot buscar la confrontació: des de la majoria cap a l'oposició".López recorda com des de Govern es va agafar el guant de la mà estesa a la darrera sessió del Consell General, i lamenta que això sigui un discurs de cara a la galeria, doncs fa més de 16 dies que no té cap conversa amb el Cap de Govern. En aquest sentit, ha insistit que des del PS no es vol polemitzar, doncs les polèmiques ni curen ni eviten les dificultats. Després d'una parada tan llarga com intensa, els Socialdemòcrates seguiran treballant en nous temes com ara la suspensió de les POB i POBRO, la publicitat de les línies de crèdit avalades, els autònoms i el servei de guarda. Pel que fa a la represa de les compareixences, López ha volgut destacar que estava convocada per demà 5 de maig una comissió de Sanitat, demanant la compareixença del ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, ajornada sense data. En aquest sentit, des del PS insisteixen que els ministres tenen l'obligació de comparèixer.Pel que fa als testos, amb la voluntat de clarificar les coses i sense ànims de generar polèmica, López ha remarcat que cap decisió a títol individual pot ser pressa en funció dels resultats dels tests, doncs no hi ha cap text legal que permeti prendre aquestes decisions. "Hem de ser pràctics, realistes i dir les coses com són", ha demanat López, que ha destacat que "si el que es vol és tenir una foto aproximada del grau d'afectació o d'immunitat davant del virus, ens podem demanar si aquest és el millor mitjà".

 

Els consellers de PS + Independents d'Andorra la Vella obren una bústia per conèixer d’aprop les afectacions i les propostes dels ciutadans i les ciutadanes

Crea: 04/29/2020 - 17:38

Amb l'objectiu de minimitzar l'impacte que suposarà aquesta crisi social i econòmica i per tal de poder traslladar al conjunt de la corporació pro- postes ajustades a les necessitats de tota la ciutadania, "ens cal conèixer les afectacions que detecten i les propostes que puguin tenir", expliquen els consellers.

És per aquest motiu que els 3 consellers de PS+Independents han posat a disposició de tota la ciutadania de la parròquia els seus correus elec- trònics, per tal que els hi facin arribar les necessitats que detectin, les ac- tuacions que considerin prioritàries, les propostes que considerin es- caients els dubtes i els neguits que tinguin. Els ciutadans d'Andorra la Vella podran adreçar els seus comentaris a mdolors.carmona@comuandorra.ad, sergi.gonzalez@comuandorra.ad i lidia.samarra@comuandorra.ad.

Des de PS + Independents remarquen que ara, més que mai, el Comú ha de poder mostrar a la ciutadania la sensibilitat i la capacitat de resposta ràpida davant els casos que requereixin d'una intervenció urgent, ja sigui a través dels serveis que s'ofereix actualment o bé a través de la creació d'altres serveis, si fos necessari.

Així ho entenen els consellers comunals que representen el grup polític de PS+ Independents, que des d'un primer moment, s'han posat a disposició de l'actual majoria comunal per tal de fer un "front comú" per cercar les mesures més adients que ajudin a pal·liar l'afectació d'aquesta pandèmia en el benestar de les persones.

"Davant d'una situació excepcional com la que estem vivint en la que no disposem de cap model ni patró d'actuació, tota ajuda i aportació ha de ser benvinguda. Des d'aquesta perspectiva, valorem positivament la inicia- tiva de l'actual majoria comunal per haver convocat reunions extra- ordinàries (Juntes de govern ampliades) amb la participació de tots els membres de la corporació per tal de compartir les actuacions que s'es- taven realitzant a cadascun dels serveis comunals. Cal esmentar que l'as- sistència a aquestes reunions ens ha permès poder traslladar a la majoria comunal diverses propostes i mesures per minimitzar l'impacte d'aquesta crisi, així com per compartir algunes preocupacions que ens ha fet arribar la ciutadania", expliquen els consellers i conselleres de PS + Independents.

Segons la majoria comunal, l'adaptació dels serveis comunals al marc legal que regula les mesures extraordinàries adoptades per Govern, ha estat positiva. Des de PS + Independents han volgut esmentar la professionalitat mostrada pels treballadors públics comunals com a "pal de paller" de la gestió dels serveis públics.

Però, com s'ha pogut veure als mitjans de comunicació, la nova dinàmica de gestió comunal encetada a través de Juntes de govern ampliades, va veure el seu fi el dimecres passat 8 d'abril amb la derogació del Decret de modificació de la composició de la Junta de govern. La Sra. Cònsol, tot i agrair la participació, la voluntat de col·laboració i les propostes aportades

pels consellers del grup polític PS + Independents, no considera necessària l'assistència dels consellers de la minoria a les reunions esmen- tades.

Els consellers de PS + Independents manifesten, tot i la decisió presa per la Sra Consol, la voluntat de continuar treballant junts per poder sumar per Andorra la Vella i, sobretot, per poder estar al costat de totes les ciu- tadanes i de tots els ciutadans de la parròquia que ho necessitin.

"Com vostes ja saben, en el model de gestió comunal que nosaltres pro- posem, la transparència de la informació i la participació ciutadana esde- venen factors clau per poder dur a terme polítiques viables que s'ajustin a les necessitats i a les prioritats de totes les ciutadanes i de tots els ciu- tadans", expliquen els consellers, que han aprofitat per reiterar el seu "ofer- iment i el compromís per poder respondre a les necessitats i per escoltar les aportacions, perquè amb col.laboració de tots podem fer possible un model de gestió comunal més plural i eficient"

Ara més que mai, al costat dels ciutadans i ciutadanes d’ALV. Dolors, Sergi i Lídia

 

El PS, decebut, reitera que les noves mesures de la majoria no responen a les necessitats dels autònoms, les empreses i les famílies

Crea: 04/19/2020 - 11:40

Els Consellers del Grup Parlamentari Socialdemòcrata han defensat avui les seves propostes de manera constructiva al Consell General: 37 reserves d'esmena que no han comptat amb el suport dels grups que donen suporta a la majoria, i no han prosperat. "Ens hauria agradat un text més consensuat, però es van tallar les vies de diàleg i el tràmit parlamentari no ens ha permès recollir les principals propostes que per al PS eren importants",ha declarat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López. "El nostre vot d'abstenció no és un vot que obstrueixi la llei, és un vot que no vol donar l'esquena als autònoms, als empresaris i a les famílies que han compartit amb nosaltres les seves inquietuds, i amb els quals tenim un compromís polític", ha detallat.

El text que s'ha aprovat, a entendre dels socialdemòcrates "no permet un repartiment equitatiu de les càrregues", i per això "no seria responsable per la nostra part donar suport a

les mesures que no responen a les necessitats dels autònoms, els empresaris i les famílies", ha explicat López. Així i tot, els socialdemòcrates han tornat a donar la mà a Govern i a manifestar la seva voluntat de trobar vies de consens entre les diferents forces polítiques: "Estem convençuts que del consens i del diàleg sempre en surten les millors propostes. Ens sembla que molts ciutadans ho veuen igual. Reiterem la mà estesa i la nostra voluntat d'arribar a diàleg amb Govern. Sempre estarem a la seva disposició", ha declarat López.

Els socialdemòcrates defensen que els eixos principals, com són els salaris, els lloguers, les prestacions d'autònoms i les carències de crèdits "no s'han abordat, i que calia demanar un esforç més gran a aquells que més tenen". Durant la sessió, López, ha titllat d'incomprensible que la majoria no hagi previst una moratòria en l'àmbit empresarial: "A Andorra no teníem la possibilitat de dur a terme un ERTO fins ara, i durant un mes i mig, s'han hagut de pagar les nòmines, els proveïdors, etc. Un mes i mig sense poder facturar res", ha explicat López. Durant el debat, el Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, ha defensat que "la moratòria suposa endarrerir el pagament, però no que es deixin de pagar els interessos. Aquí està l'equilibri, i en aquestes circumstàncies s'ha carregat massa als empresaris, i s'hauria hagut de demanar un esforç extra al sector bancari".

La reducció del 40% de les rendes dels habitatges de lloguer, que les prestacions tinguin en compte les diferents bases de cotització que els autònoms fan a la seguretat social, que els salaris fins a 1.250€ no tinguin cap mena de reducció en cas d'ERTO i una moratòria creditícia d'una durada de tres mesos han estat les principals demandes del PS. Els socialdemòcrates també han defensat la importància de garantir el subministrament de serveis bàsics, que s'apliquin mesures a les normes de contractació pública i privada per fomentar el consum intern i la transparència en la gestió pública. Pel que fa al finançament de les mesures, els Socialdemòcrates, per una banda encomanen a Govern que tramiti amb caràcter urgent l'adhesió d'Andorra com a membre del Banc de desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) amb la finalitat d'obtenir finançament extern per finançar les mesures excepcionals. Per l'altra, demanen que l'estat pugui disposar fins a la seva totalitat de les reserves líquides acumulades en els fons de reserva de les societats Andorra Telecom i Forces Elèctriques d'Andorra. Cap d'aquestes propostes ha obtingut el vot favorable dels grups de la majoria.

_____

Imatge: Eduard Comellas/Consell General

Pàgines

Subscriure a RSS - COVID19