Partit Socialdemòcrata

El PS corregeix la llei de mesures urgents per evitar l’ofec dels autònoms 

Crea: 05/11/2020 - 13:39

El PS defensa que amb 615 euros mensuals els autònoms no poden pagar les seves despeses

 

Des del PS assenyalen que aquestes restriccions  “no són fruit d’un error legislaiu, és la voluntat del legislador”

 

 

 

El Partit Socialdemòcrata defensa la urgència de corregir la situació dels treballadors per compte propi d'Andorra, perquè és una part molt important del teixit empresarial del país. L'entrada en vigor de la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària ha evidenciat la situació de dificultat econòmica de molts treballadors per compte propi d'Andorra. "La garantia d'un mínim de subsistència per als treballadors per compte que s'han vist abocats a suspendre la seva activitat econòmica, ha arribat més tard que per als treballadors assalariats i, finalment, s'ha demostrat insuficient. És per aquest motiu que s'ha de corregir aquesta situació i evitar l'ofec dels treballadors per compte propi. D'una banda, s'han de millorar les prestacions i, de l'altra, s'han de retrotraure els efectes d'aquesta llei a l'inici de la crisi sanitària", ha explicat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López. Des del PS assenyalen que aquestes restriccions "no són fruit d'un error legislatiu, és la voluntat del legislador", doncs després del treball en comissió els grups que donen suport a Govern van votar en contra de les esmenes dels socialdemòcrates.

 

En aquest sentit, el PS redefineix les prestacions previstes per als treballadors per compte propi d'acord i en coherència amb el percentatge de corresponsabilitat que aporta l'Estat en les prestacions previstes per a les persones assalariades. Tanmateix, proposen corregir l'error tècnic del qual està viciada la disposició de l'article 18 de la llei: Els treballadors per compte propi que cotitzen un percentatge superior al 100%, no tenien dret a percebre cap prestació, incongruència que es soluciona en la present modificació legislativa.

 

Per altra banda, el redactat dels socialdemòcrates suprimeix la incompatibilitat definida en l'article 18.2 de la vigent llei, el qual no té en compte, als efectes de retribució de la prestació, la realitat dels treballadors que simultaniegen la seva activitat assalariada amb una activitat per compte propi que cotitzen al 25%, ja que per poder cotitzar en aquesta banda de cotització, han d'acreditar, almenys, la cotització addicional corresponent al salari mínim interprofessional d'una activitat assalariada. El PS proposa també suprimir la incompatibilitat definida en l'article 21.4 de la llei 5/2020, ja que, al seu entendre, "aboca als treballadors per compte propi afectats a una situació d'ofec que no els assegura ni tan sols el llindar de cohesió social individual una vegada satisfeta l'obligació de cotització del seu salari a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social", ha explicat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. En aquest sentit, la formació demana ampliar el dret dels treballadors per compte propi a reduir o suspendre la seva cotització prop de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social en el cas d'acreditat una davallada significativa de la seva activitat econòmica en relació amb la de l'any anterior.

 

El PS demana preveure un règim de carència de les quotes corresponents als préstecs i altres operacions de finançament dels crèdits relacionats amb l'activitat per compte propi i establir la reducció de les tarifes dels serveis de llum i de telefonia per als treballadors per compte propi tant pel període de suspensió de l'activitat com pel període de retorn a l'activitat, en funció de l'impacte sobre la facturació de la crisi.

 

 

El PS demana a Govern com creu que amb 615 euros mensuals els autònoms poden afrontar les seves despeses

 

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha recordat aquest matí que d'ençà de la declaració d'emergència sanitària i conseqüent suspensió de l'activitat de molts autònoms, aquests no han rebut a hores d'ara cap ajut directe per part del Govern per quant per als mesos de març i d'abril només els ha estat possible suspendre o reduir la cotització a la CASS. "Tot i amb l'activitat suspesa qualsevol petit negoci genera despeses de funcionament mensuals com ara d'assegurances, de manteniments, de despeses de gestió i d'altres provinents de contractes de caràcter anual. La prestació pel mes de maig és equivalent al salari mínim exigeix el pagament de la cotització a la CASS i que per tant aquesta prestació tindria en realitat un import net, deduïda la cotització, d'uns 615 euros", ha detallat Lòpez. En aquest sentit, la formació ha entrat dues preguntes urgents aquest matí, demanant a Govern com creu que els treballadors autònoms han pogut satisfer les seves despeses personals i professionals des del 14 de març i fins a finals d'abril sense cap d'ingrés de la seva activitat professional ni cap ajut directe per part de l'Estat, i per altra banda, si creu el Govern que amb 615 euros mensuals, a partir de mes de maig, es poden pagar les despeses personals i professionals dels treballadors autònoms.